ອາຍຸຫລາຍປີ

ອາຍຸຫລາຍປີ, ອາຍຸຍືນ. ເປັນພືດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຫລາຍກ່ວາ ສອງປີ ແລະອອກດອກຕາມລະດູການ