เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรากลายเป็นวงคนตรีที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเด็กวัยรุ่นในละแวกนั้นไปเลย อีกอย่างหนึ่งที่ทำเมื่อมีเวลาและถ้าหากมีคนติดต่อมาให้ไปถ่ายรูปจะมีรายได้เพิ่มจากการถ่ายรูปเพราะเป็นพวกอาร์ตถ่ายรูปสวยมาก

Call-Center

  • แต่ถ้าหากมองถึงผลกระทบในด้านลบที่มีต่อสังคมไทย บ่อนการพนันที่มีทั้งในประเทศและบริเวณชายแดนสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ธุรกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม คือจนกระทั้งขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาถึง
  • ผลกระทบทางด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับครอบครัวและระดับท้องถิ่นแบบเจาะลึก แต่ผลกระทบของบ่อนในบริเวณชายแดนต่อประเทศไทยเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า ทำให้คนไทยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานคาสิโนชายแดนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น